हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

फोन:-86-7555-8२747474२286

इ-मेल: sallyyip@neon-glo.com

व्हाट्सएप: 18 86१9 2 7474१15 9 .१

ठेगाना: १th औं फ्लोर, ब्लक ए, योंगटाong्ग भवन, 46१4646 रेन्मीन नर्थ रोड